De geloofsbelijdenis
/admin/files/8/intropic_1209055019_thumb.jpg

Een geloofsbelijdenis is een bondige tekst waarin een geloof is samengevat, of een belangrijke formulering of spreuk die de kern van een godsdienst uitdrukt.

Zo is deze geloofsbelijdenis voor de christenen zowat de samenvatting van hun geloof.

Ik geloof in God de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, Zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten Hemel en zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Van daar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest; de heilige katholieke Kerk, de gemeenschap van de Heiligen; de vergeving van de zonden; de verrijzenis van het lichaam; het eeuwig leven.

Amen.


Joodse geloofsbelijdenis

De joodse geloofsbelijdenis heet ‘sjema’, dat is Hebreeuws voor ‘Hoor!’ en is samengesteld uit drie stukjes uit het Oude Testament:

Hoor Israël, de Eeuwige is onze God, de Eeuwige is één. (Deut 6,4).
Je moet houden van de Eeuwige God met heel je hart, heel je ziel en heel je vermogen. (Deut 11,13)
Je zult deze woorden schrijven op de deurposten van je huis en aan de poorten van je steden. (Deut 6,9. 11,20)

Islamitische geloofsbelijdenis

De islamitische geloofsbelijdenis in Arabische schrift

De islamitische geloofsbelijdenis in Arabische schrift

De Shehada is de geloofsbelijdenis van de moslims. Al spreken zij niet van een geloofsbelijdenis, maar eerder van een geloofsgetuigenis:

Er is geen god dan Allah, en Mohammed is zijn profeet.


Over deze website | Help | Privacy | International | Contacteer ons
Nabbi © 2018, Belgische Bisschoppenconferentie. Alle rechten voorbehouden.